Ansali.be

Friday, January 30, 2009

Op Nouriel Roubini's blog....

Op Nouriel Roubini's blog wordt dieper ingegaan op de vraag of Engeland een 2-de Ijsland wordt. Daarin komt een alinea voor (zie hieronder) die ik hem al ettelijke malen hoorde uiten over de huidige financiële en economische crisis in interviews en artikels, waarin hij beknopt de crisis omschrijft.

URL link Bron RGE “In many ways the UK looks more like the US than Iceland: a housing and mortgage boom that got out of control; excessive borrowing (mortgage debt, credit cards, auto loans, etc.) and low savings by households; a large and rising current account deficit driven by the consumption boom (and private savings fall) and the real estate investment boom; an overvalued exchange rate; an over-bloated financial system that took excessive risks; a light-touch regulation and supervision system that failed to control the financial excesses; and now an ugly financial and economic crisis as the housing and credit boom turns into a bust. This will be the worst financial crisis and recession in the UK in the last few decades.”

In vele opzichten lijkt het Verenigd Koninkrijk meer op de Verenigde Staten dan Ijsland: Een uit de hand gelopen boom in de huizen- en leningenmarkt; een overdreven leengedrag (hypotheek leningen, creditkaarten, autoleningen, enz.) tegenover een gebrekkig spaargedrag van gezinnen; een hoge en stijgende handelstekort gedreven door een boom in consumptie (terwijl private spaartegoeden fors dalen) en een boom van investeringen in vastgoed; een overgewaardeerde valutakoers; een opgeblazen financieel systeem dat buitensporige risico's nam; een braaf-luchtige systeem van regulering en supervisie, die faalde de financiële excessen onder controle te houden; en nu een wrede financiële en economische crisis doordat de huizen- en kredietboom veranderen in een uitslaande brand. Dit wordt de ergste financiële crisis en recessie in het Verenigd Koninkrijk uit de laatste decenniën.

Verder is het artikel, vind ik, bijzonder interessant omdat het twee scenario's beschrijft van een falend land.

  1. Hetgeen ik noem, het Ijsland model. Het falen van Ijsland is het gevolg van insolvabiliteit. De schulden van de Ijslandse banken waren te groot om door de regering te worden opgekocht.
  2. Hetgeen ik noem, het Fortis model. Niet insolvabiliteit maar liquiditeit is Roubini's antwoord over welke gevaren Engeland en dus ook Verenigde Staten lopen door de nationalisering van haar banken. Roubini stelt dat een schuldgraad van 150% van het BBP voor VK nog niet betekent dat Engeland insolvabel zou zijn en haar toevlucht zou moeten zoeken bij het IMF voor financiering. De huidige publieke schuld van Engeland is laag en bedraagt ongeveer 20% van BBP en zou bij het nationaliseren van banken en deficit maatregelen door de regering van Engeland ter bestrijding van de economische crisis, kunnen oplopen tot 60% van BBP. Volgens Roubini riskeert Engeland, dat door hoge volatiliteit van wisselkoersen, het vertrouwen van buitenlandse investeerders zoek geraakt, waardoor zij door het koersrisico geen nieuwe investeringen willen besteden aan Engeland en erger: hun lopende investeringen opvragen als een run op Engeland. Uit het Fortis debacle weten we dat dergelijk leidt op een totale blokkering van dagdagelijks handelingen met een, in een ondenkbare korte tijdspanne, totale instorting.

Het moet de lezers duidelijk zijn dat ik een vrij eigen beschrijving hanteer. :-)

Roubini stelt dat het IMF niet in staat zou zijn Engeland uit te kopen en dat Engeland haar uitstaande langlopende investeringen in $ zal moeten omzetten via “swap lines” met de FED.

Roubini eindigt met 2 alinea's die ik hem eveneens in verschillende interviews of artikels hoorde en zag uiten en die beknopt uitleggen waar de crisis naartoe gaat en hoe erop zou moeten gereageerd worden volgens hem.

URL link Bron RGE

So, at best, the UK faces an economic and financial crisis that will be as bad as the US one: a severe and protracted recession that could last two years with very weak growth recovery once it is over; a near insolvent financial system, most of which will be formally or informally nationalized; a large fiscal costs of budget deficits surging because of the recession and the bailout of financial institutions; a weakening currency that may risk a hard landing if the crisis is not properly managed. A more dramatic run on the cross-border liabilities of banks, a run on the government debt and a hard landing of the pound can be prevented by coherent and forceful policy action.

Zo dus, in het gunstigste geval, Het Verenigd Koninkrijk staat voor een economische en financiële crisis, die even ernstig kan zijn als deze van de USA: een ernstige en langdurig recessie van 2 jaar, met een zeer zwakke herstelgroei eens ze voorbij is; een quasi insolvabel financieel systeem, die merendeel formeel of informeel werd genationaliseerd; een hoge fiscale last op een stijgende deficitair budget tengevolge de recessie door het uitkopen van financiële instellingen; een verzwakkende munt dat riskeert te crashen indien de crisis niet degelijk wordt behandeld. Een nog dramatische run op de overzeese verplichtingen van haar banken, een run op de overheidsschulden en een harde landing van de Pond kan worden voorkomen door een coherent en krachtig politiek beleid.

A credible and consistent economic plan requires: very easy and unorthodox monetary policy (zero policy rates, quantitative easing and other unorthodox programs to thaw money markets and credit markets); a fiscal stimulus package that combines near-term easing with commitment to fiscal discipline over the medium terms; a coherent plan to clean up the financial system (triage between solvent and insolvent banks; takeover and workout of insolvent ones; recapitalization and clean-up of solvent ones with separation of good and bad asset and conversion of unsecured bank debt into equity to reduce the fiscal costs of the bailout); a plan to reduce the debt burden of the part of the household sector that is insolvent; a plan to stop a free fall of the housing market and of home prices including foreclosure forbearance.

Een geloofwaardig en samenhangend economisch plan vereist: zeer soepele en onorthodoxe monetair beleid (zero rentebeleid, kwantitatieve versoepeling en andere onorthodoxe programma's om de geld- en kredietmarkt te ontdooien); fiscale stimulus pakketten dat korte termijn versoepeling combineert met fiscale discipline op de middellange termijn; een coherent plan dat schoon schip maakt met het financieel systeem (uitsorteren van leefbare en niet leefbare maatschappijen; overnemen en ontmantelen van niet leefbare; herkapitaliseren en opkuisen van solvabele waarin de gezonde activa van de vergiftigde wordt gescheiden, en onveilige bankschulden omgezet worden in vaste waarde om de fiscale kost van een uitkoop te verminderen); een plan die de schuldenlast van gezinnen verzacht, een plan die de vrije val van de vastgoedsector tegenhoudt waaronder de gedwongen verkopen van huizen.

Mijn bedenkingen: Roubini heeft een bijnaam: Dr. Gloom. Ikzelf zie een cijferbombardement wanneer ik aan Roubini denk en vind dat hij eerde optimistisch is dan pessimistisch. In vergelijking Roubini's analyse doorgetrokken tot het Fortis model als een “worst case” :-)

Ik heb van hem het gevoel dat hij zijn sombere analyse met tegenzin geeft, vandaar zijn waterval aan cijfers en economische data om zijn stelling te ondersteunen. Hij is tot die analyse gekomen, wat anders kan hij doen dan deze te geven. Hopelijk zijn ze fout, zo denk ik, mompelt hij bij zichzelf.

Labels: