Ansali.be

Thursday, November 20, 2008

Wat aan de beurscrash in 2008 voorafging

Dit is het eerste van een reeks, waarin de gebeurtenissen die de beurscrash in 2008 vooraf zijn gegaan worden samengevat. Dit artikel betreft de gebeurtenissen van de Amerikaanse beurzen in 2006 vanaf mei. Wat opvalt is dat er wel degelijk veel werd gesproken over de huizenmarkt. Sinds mei 2006 werd telkens uitgeweid over de huizenmarkt door het comité van het Amerikaanse stelsel van centrale banken (FOMC), die de belangrijkste basisrente van de VS vaststelt (Federal Funds-tarief).in hun toelichtingen over het rentebeleid.

Op 24 oktober 2005 werd Ben Bernanke door de Amerikaanse president George W. Bush genomineerd als toekomstig voorzitter (Chairman) van de Board of Governors of the Federal Reserve System.Op 31 januari 2006 volgde Ben Bernanke Greenspan op als voorzitter van de FED. Greenspan was een voorstander van de vrije markteconomie en onder zijn voorzitterschap verlaagde de FED na de aanslagen van 11 september 2001 het voornaamste rentetarief tot een laagterecord van 1%.

Een startdatum bepalen voor de aanleiding tot de beurscrash in 2008 is een dwaze onderneming. Ik laat mijn verhaal starten, -om ergens in de tijd aan te vangen-, op 10-05-2008. Op die datum heeft de FED het toonaangevende Federal Funds-tarief verhoogd met 25 basispunten (= +0,25%) voor de 16-de keer op rij, tot 5%. Deze verhoging lag in de lijn van de verwachtingen van economen. Zij stelden tevens een vertraging van de economie vast, waaronder de huizenmarkt. De consument, 80% verantwoordelijk gesteld voor de economische groei, begint het moeilijk te krijgen, zo werd geschreven, mede door de stijgende energieprijzen. Economisten voorspelden dat er een einde zal komen aan de onafgebroken keten van renteverhogingen.

Grafiek DJI 2006
Grafiek DJI 2006

In mei daalden tot half juni 2006, zowat alle grondstoffen en beursindexen fors. Er heerste inflatievrees samen met een vertraging van de economische groei, of de vrees voor een stagflatie. De vertraging in de huizenmarkt werd expliciet genoemd in de besprekingen over de toenmalige toestand en vooruitzichten van de economie.Crisis op de beurs grote beleggers wantrouwen elkaar en pijnigen zichzelf

Berichten over de huizenmarkt konden op een paar dagen tijd erg verschillen en leken gestuurd door het sentiment op de beurzen. Of is het net omgekeerd, en stuurtde berichtgeving over de huizenmarkt het sentiment van de beurzen?
Bijvoorbeeld op 2 dagen tijd deze sterk verschillende artikels:

29-06-2006: De belangrijkste rentevoet in de VS werd verhoogd en opnieuw met 25 basispunten. Door economen quasi unaniem verwacht, schreef De Tijd.
Er volgde een verwarrende periode van enerzijds inflatievrees, hetgeen een oververhitting van de economie impliceert en anderzijds de economische vertraging. In haar rapport had de FED er melding van gemaakt, over de mogelijke verkrapping te wijten aan de huizenmarkt en ten gevolge de groei-vertragende effecten door de stijging van rentetarieven en energieprijzen. De indexen zakten dieper weg. In mei was de DJI gezakt van 11500 naar 11000, in juni zakte ze verder naar 10700, om na een remonte naar11200 opnieuw te zakken naar 10700 in juli. Federal Reserve verhoogt rente tot 5,25 procent

Augustus 2006: Na 17 verhogingen op rij, liet de FED de basisrente ongewijzigd. De Amerikaanse beurzen reageerden aanvankelijk negatief, maar de Amerikaanse indexen hielden in de maand augustus goed stand. Een renteverlaging was goed nieuws voor de beurzen, maar minder goed voor de economie, omdat ze een verslechtering van haar situatie veronderstelde. De Fed had alvast de rente niet verlaagd en voegde eraan toe dat ze in de toekomst best opnieuw kon opgetrokken worden. Niettemin kwamen de periode na de beslissing van Fed meerdere negatieve besprekingen voor van analysten en economen. Een artikel in De Tijd titelde bijvoorbeeld: “De huizenmarkt? De ergste recessie die we ooit hebben gezien”

Begin september 2006 werden goede bedrijfcijfers bekendgemaakt in Amerika. Men stelde vast dat de bubbel van de huizenmarkt leegliep. Hetgeen 'een gezond gegeven' werd genoemd. Er werd druk gespeculeerd of de rente al dan niet verder zou stijgen, in augustus werd er 'een pauze ingelast' zoals de stop van de verhoging van de rente werd genoemd. "De alarmbel luiden is te vroeg" vond Jan Longeval, de directievoorzitter van Degroof Institutional Asset Management. Nu al de alarmbel luiden over de VS-economie is te vroeg

Anderen wezen erop dat eerder Europa dan Amerika een recessie te vrezen had. De Dow Jones naderde eind september 2009 haar 'all times high' van 11.722,98 punten, die gehaald werd op 14 januari 2000. De beurzen werden hoe langer hoe meer gesteund door goede macrocijfers, zoals de index voor het consumentenvertrouwen en beter dan verwachtte verkoopcijfers van nieuwe huizen. Op 20-09-2008 bleef de basisrente van VS voor de 2-de keer op rij ongewijzigd. Federal Reserve handhaaft rente op 5,25 procent

De reden was de huizenmarkt. Cijfers toonden aan dat in augustus 2008 de prijzen voor het eerst sinds 11 jaar gedaald zijn en dat de verkoop van huizen sterk was teruggelopen. Wellicht zal de huizenmarkt een harde landing maken, waardoor verdere renteverhogingen erg onwaarschijnlijk werden. Ondanks of misschien dank zij (lagere rente is goed voor aandelen). uitgekomen slechte cijfers over de huizenmarkt, bleven de beursindexen stijgen. In oktober werden de slechte cijfers over de huizenmarkt sterk gerelativeerd. Ben Bernankel sprak positief over de toekomstige economie in 2007. De huizenmarkt zou nu een zachte landing maken in plaats van een harde. Nog in oktober brak de DJI het record van 14 januari 2000. De stijging monde, in december 2006, uit in een ware eindejaarsrally. Op 16-12-2006 waren de aandelen 10 dagen op rij (de langste reeks sinds 9 jaar) gestegen.
Bron: De Financiële Economische Tijd.

Labels: , ,

Saturday, November 15, 2008

Conferentie 1944 te Bretton Woods

Om een beter begrip te krijgen over de financiële crisis van 2008 die vooraf is gegaan aan de hypotheek crisis in 2007, vind ik een bespreking over Bretton Woods op zijn plaats, omdat ze:

 1. Geboorte gaf aan de internationale instellingen, het IMF en de Wereldbank.
 2. Het gevolg zijn van de dollar - goudstandaard (eindigde in 1971 -1973) en de discussie opnieuw oplaait voor een al dan niet grondstoffen munt.
 3. Omdat de top in New York op 15-12-2008 van de G20 oorspronkelijk een Bretton Woods II ambieerden. Al wordt er vandaag 12-11-2008, volgens de kranten daar geen gewag meer over gemaakt, door Frankrijk (Sarkozy) en Engeland, de initiatiefnemers van een nieuw Bretton Woods, alsof die plannen voor Bretton Woods II zijn opgedoekt.
 4. Een Bretton Woods II verondersteld een Bretton Woods

Bretton Woods

Mijn doel met dit artikel is aan te tonen dat de koppeling van de dollar aan het goud, niet bedoeld was door de hoofdarchitecten van Bretton Woods uit 1944, met name, Lord John Maynard Keynes, Brits econoom en Harry Dexter White, de toenmalige adviseur van de Amerikaanse Minister van Financiën. Het doel van de conferentie was om een herhaling van de Grote Depressie te voorkomen. Om dit te bereiken wilden ze een internationaal stelsel oprichten met vaste wisselkoersen dat flexibel was. Keynes wou een soort centrale bank op wereldschaal die eigen geld zou kunnen uitgeven. Die is er niet gekomen omdat de Amerikanen toen als enig land, vlak na de Tweede Wereldoorlg met een overschot op hun handelsbalans vreesden de tekorten van alle anderen landen te zullen moeten financieren. White wilde wel een internationale bank die kredieten kon toestaan ter wederopbouw en ontwikkeling, gescheiden van het IMF, de instelling die voor stabiele koersen moest zorgen.

Op de site van het IMF, staat te lezen dat haar ativiteiten uit drie hoofdbezighen bestaan:

 1. Toezicht houden over de economische en financiële ontwikkelingen en politieke adviezen voorzien, in het bijzonder gericht om een crisis te voorkomen.
 2. Tijdelijk leningen toestaan aan landen met balans en betalings moeilijkheden met het doel hun onderliggende problemen ten goede te veranderen en aan landen met lage inkomens ter bestrijding van de armoede.
 3. Technische bijstand en trainingen verlenen aan landen

Hetgeen niet wordt vermeld is toezicht houden op de wisselkoersen van de munten, zoals hierna wordt aangetoond de oorspronkelijke taak van het IMF

Edward Berstein, lid van de conferentie in Bretton Woods en wie in 1946 eerste onderzoeksdirekteur van het IMF getuigt: "In de statuten van het Internationale Monetaire Fonds staat dat het doel van het IMF is om landen de tijd te geven hun problemen op te lossen zonder negatieve gevolgen voor de internationale handel. Het IMF kreeg de bevoegdheid om tegen een land in financiële moeilijkheden te zeggen: "Je mag je wisselkoers aanpassen en je krijgt een tijdelijke lening van ons, maar zorg voor snelle verbetering van je beleid om te voorkomen dat het nog eens ontspoort." Dergelijke aanpassingen waren onmogelijk onder het stelsel van de Gouden standaard, dat tot begin jaren dertig van kracht was en door zijn inflexibiliteit had bijgedragen aan de ernst van de depressie". Bernstein legt vervolgens uit: "Onder de gouden standaard was de hoeveelheid geld die een centrale bank van een land kon scheppen - en daarvan afgeleid de expansie van de totale geldhoeveelheid - afhankelijk van de hoeveelheid goud die de centrale bank bezat. Als er geen nieuw goud beschikbaar was, kon de geldhoeveelheid niet toenemen. Als geld uit een land wegstroomde, omdat het meer in het buitenland kocht dan dat het verkocht en daarmee deviezen verloor, was een land gedwongen om zijn geldhoeveelheid te verminderen. Verkrapping van het geld leidde tot een inkrimping van de economie, tot minder vraag naar goederen uit het buitenland en bijgevolg tot een vermindering van de uitstroom van goud. Omgekeerd, als naar een land goud toestroomde omdat het een overschot had op zijn handelsbalans, dan mocht de centrale meer geld in omloop brengen en kon de economie groeien.Dit stelsel trad internationaal onder Britse leiding in werking na 1873. Voor die tijd hadden Frankrijk en de Verenigde Staten een bi-metaal standaard van goud en zilver. Duitsland stapte over op de Gouden standaard na de Frans-Duitse oorlog van 1870 en gebruikte als reserves het goud dat het als herstelbetaling van Frankrijk ontving. Juridisch namen de VS pas in het jaar 1900 de Gouden standaard over. Na de Eerste Wereldoorlog waren de Europese landen gedwongen de Gouden standaard tijdelijk los te laten, maar in de loop van de jaren twintig kwamen ze na een sterke devaluatie van hun munten ten opzichte van goud weer terug. Alleen de Amerikanen handhaafden in die jaren de Gouden standaard. Het stelsel stond garant voor stabiele wisselkoersen, want de waarde van ieder munt werd bepaald door de hoeveelheid goud die deze bevatte. Zolang dit constant bleef, lagen de wisselkoersen onderling vast.

"Het stelsel van Bretton Woods was gebaseerd op de dollar. Alle andere valuta kregen een vaste koers ten opzichte van de dollar, met de mogelijkheid om na goedkeuring van het IMF de koers van de munt aan te passen. Stabiliteit en flexibiliteit waren zo verenigd met de dollar, de munt van het economische sterkste land als plechtanker." legt de econoom Paul Samuelson uit.

Hetgeen niet in de statuten van het IMF was opgenomen is dat de Amerikanen bereid waren om de omwisseling van dollars in goud te garanderen tegen een vaste prijs van 35$ voor een troy ounce. Om die reden konden ze eenzijdig deze belofte intrekken. In 1971 werd door Nixon in een tv toespraak het 'goudlokket' gesloten. De vaste wisselkoersen werden tot 1973 evenwel gehandhaafd. Door de gigantische speculaties op de dollar werd in 1973 de koersen tijdelijk zwevend gehouden. Een zweven dat tot heden 35 jaar later nog steeds van kracht is. De koersen werden sindsdien bepaald door vraag en aanbod. In verloop van die tijd groeide een overtuiging dat vaste wisselkoersen nefast zijn voor de wereldeconomie. De huidige crisis die in ernst vergeleken wordt met de crisis in de jaren 1930 doet de discussie opnieuw oplaaien. Ik noem hier dan ook graag de Duitse Nobelprijswinnaar Robert Mundell wiens mening ik deel dat een globale economie een globale munt vereist en verzwijg onsportief de ander econoom eveneens nobelprijswinnaar waarvan ik weet dat hij het tegendeel vind.

Mijn bedenkingen in verband met geldschepping en de discussie tussen een grondstoffen munt versus fiat (chartaal) munt dat de oorzaken die aanleiding geven tot een crisis voor beide stelsels dezelfde zijn. In het geval van een grondstoffen munt, bijvoorbeeld de goudstandaard, ontstaat de crisis doordat de productie onder het niveau komt te liggen van de economische expansie. Om de analogie door te trekken met het fiat geld, vind ik dat men ten onrechtte beweerd dat de creatie van geld bestaat uit lucht. Geld dat ontstaat uit het uitschrijven van leningen hebben wel degelijk activa als tegenwaarde, vind ik. De huidige crisis is het gevolg dat die activa (Amerikaanse huizenmarkt) zodanig in waarde is gedaald dat de leningen dienen afgeschreven te worden. Hierdoor vermindert het gecreëerde geld en ontstaat een verkrapping. Verkrapping van geld leidt tot een inkrimping van de economie. In beide gevallen zo stel ik me voor, worden mankrachten ingezet om de activa te ontginnen. Goud vinden versus huizen bouwen. In beide gevallen gaf een achterwege blijvende opbrengst aanleiding tot het crashen van het financieel systeem. Onvoldoende goud om meer geld te scheppen en zo de groeiende economie van voldoende geld te voorzien versus onvoldoende inkomen om de leningen terug te betalen en zo het reeds geschapen geld in stand te houden om de groeiende economie van voldoende geld te voorzien. Omdat het goud een miniem onderdeel vormt van de activa die de mens uit de aarde kan halen, vind ik dat fiat geld een veel betere systeem is dan grondstoffen geld (gebonden aan één grondstof). Een goed beheer in het uitschrijven van leningen had de huidige crisis kunnen vermijden. Echter specifiek voor de dollar is dat niet zeker, omdat de dollar wordt gebruikt als betaalmiddel in de wereldhandel. Minder leningen in dollars = minder dollars = minder wereldhandel op basis van fiat geld. De situatie verergert zo denk ik omdat bijvoorbeeld groeilanden hoe langer hoe meer overschotten hebben en dus zelf geen dollar leningen zullen aangaan om nieuw geld te creëren. Ik heb me zelf afgevraagd of het niet zou kunnen dat de vraag naar kredieten om geld te scheppen en zodoende de wereldhandel op peil te houden niet medeoorzaak kan zijn van de uit de hand gelopen 'subprime loans' (Ze waren nodig en omwille vraag versus aanbod was er veel geld mee te verdienen)?

Bronnen:Labels:

Tuesday, November 11, 2008

Als je zoekt: Hoe te starten met bloggen

Na mijn eerste stappen in de blogwereld, hoop ik dat dit een gids mag zijn voor hen die informatie zoeken om te starten met een blog.


Wat is bloggen?


Ik vind het een snelle en efficiënte manier om informatie die je op het internet heb opgezocht over een bepaald onderwerp samen te vatten, zodat je later niet alles opnieuw moet opzoeken. Het feit dat de artikels door iedereen kunnen gelezen worden, maakt het interessanter; omdat bloggen de mogelijkheid biedt dat lezers kunnen reageren op de uitgegeven artikels..

Bloggen wordt dikwijls voorgesteld als het bijhouden van een elektronisch dagboek of een persoonlijke krant; iets met vooral teksten, bedoeld om gelezen te worden of voor zichzelf bij te houden. Vandaag 10-11-2008 bestaan veel blogs uit foto's of uit video's. De mogelijkheden zijn enorm en nemen elke dag toe.

Eigenlijk is een blog een webpagina. Maar wie spreekt over een blog bedoelt toch iets verschillend. Het verschil dat men wil uitdrukken is het persoonlijk karakter van een blog, vind ik en toch is het veel meer want het wordt een rage bij bedrijven die betrokken zijn met online communicatie. Websites van kranten en TV zenders hebben elk hun eigen blogs en het blijft niet bij mediabedrijven. E-commerce is evengoed uit te voeren via bloggen.


Wees voorzichtig!


Net als voor sociale netwerken zoals Netblog, Facebook..., kan bloggen omwille van het persoonlijk karakter misbruikt worden. Identiteitsdiefstal is een snel groeiend misdaad. Kinderen en jongeren zijn het kwetsbaarst en het is aangeraden ze te leren om niet achteloos om te gaan met hun persoonlijke gegevens.


Hoe eraan beginnen?


Het is mijn hoop dat dit artikel je gids wordt en dat je hier alles vindt om snel aan de slag te kunnen. Laten we van start gaan met de bespreking van de verschillende software die beschikbaar zijn en hoe er één uit te kiezen die het best bij je past. Het is een eerste stap voor een eigen blog.


De blog software.


Tekst omzetten in een html pagina is de basis functie van elk blog software. Een tekst, "blog post" genoemd, word dan in een tegengesteld chronologische volgorde op de site geordend, per categorie. Met de management (ook dashboard genoemd) krijg de gebruiker er de controle over zoals de lay-out, de categorieën, de volgorde, enz.. Het is dat laatste die de verschillen uitmaken tussen de blog sortware onderling. Hun gebruiksgemak versus hun aangeboden mogelijkheden.

Blog software maken het publiceren van een web uitermate simpel. Het is wellicht de hoofdreden waarom bedrijven ze gebruiken.


Welke blogsoftware bestaan er?In mijn zoektocht vielen vooral 3 blogware (“blogware” wordt eveneens gebruikt als “blogsoftware”, het zijn synoniemen) op: Blogger van Google, Wordpress, en Typepad. Typepad is de enige blogware van de drie die niet gratis is. Typepad biedt je wel de mogelijkheid om ze gedurende 14 dagen uit te proberen. Textpattern komt minder in de kijker, maar het viel me op dat ze door anderen al eens werd aanbevolen als een goede gratis blogware. Coveritlive vond ik het meest indrukwekkend. “De financiële Economische Tijd” gebruikt Coveritlive op hun site. Covertlive is gratis maar richt zich vooral op liveblog en neigt daarom dicht bij chatten. De 3 meest populaire programma's Blogger, Wordpress en Typepad worden hierna kort besproken. Het beste is ze alle drie uit te proberen en je dan vast te houden bij je keuze. De mogelijkheden van elk programma zijn zo uitgebreid dat het al een heuse klus is om van één programma ze te doorlopen,laat staan voor alle drie en tezelfdertijd hun verschillen in
gebruiksgemak en mogelijkheden te kunnen evalueren alvorens een keuze te maken. Uitproberen is de snelste manier denk ik.

Aan het doel, het harde werk om een pagina te publiceren uit de handen te nemen van de gebruiker zodat men zich kan concentreren op de inhoud van de blog, daar voldoen ze alle drie uitstekend Toch zijn er ook verschillen:


 1. Blogger. Een zeer populaire blogware, nu eigendom van Google die je in stappen begeleid naar een blog. Werken met Blogger gaat vlot.

 2. Wordpress. Zoals jezelf al hebt kunnen merken heb ik gekozen voor Wordpress. De autonomie die Wordpress geeft is mijn ding, maar het heeft zijn prijs. Bij blogger wordt veel meer uit je handen genomen. Het gaf mij het gevoel minder controle te hebben. Echter het betreft zoals ik schreef “een gevoel”. Mijn ervaring met blogger is te kort om het objectief te kunnen beoordelen tegenover andere blogware.

 3. Typepad. Is vooral geschikt voor business bloggers met meer gesofistikeerde opties, die letterlijk een prijs hebben. Typepad kan gratis uitgeprobeerd worden. Het is zijn prijs misschien waard, maar ik voel mezelf nog te groen in de blogwereld om die prijs te kunnen afwegen.


De hosting opties


Laat ik de zoekende lezers, die zo snel mogelijk van start willen gaan eerst geruststellen: Een plaats op het net hosten (huren) is een optie die bij de drie blogware bedrijven wordt aangeboden.

Een webpagina dient op het web geplaatst te worden, om het toegankelijk te maken voor het publiek. Hiervoor moet een domeinnaam worden geregistreerd en een provider gezocht om een plaats op het net te huren via hun servers. De verschillende hosting opties voor het bloggen zijn.

 1. De domeinnaam gebruiken van de maatschappij die de blogware aanbiedt. Je eigen plaats (URL, Webadres) op de server wordt een afgeleide. Bijvoorbeerld voor Blogger wordt je webadres gevormd als “http://familie_naam.blogspot.com” Waarbij familie_naam uit een eigen gekozen tekenreeks bestaat en beschikbaar (uniek) moet zijn. Blogger noemt het adres “ blog spot adres”

 2. Een eigen domeinnaam gebruiken. Het adres wordt dan de naam die je hebt laten registreren. Bijvoorbeeld, “http://www.ansali.be” Bij blogger gebeurt het plaatsen van de software files door Blogger zelf. Hiervoor moet je vertrouwelijke informatie doorgeven zoals je gebruikersnaam en paswoord van je domein om toegang te geven nodig om files op je eigen stek in het web te plaatsen. Voor mij was het bijna een drempel te hoog. Maar het voordeel is gemak. Je hoeft het programma niet zelf te installeren op je domein en updates gebeuren automatisch. Dat is dan het nadeel bij Wordpress tegenover het voordeel dat je het hele proces van installeren en beheren van de files bij Wordpress volledig zelf in handen houdt en je geen informatie aan anderen dient te geven in verband met de veiligheid van je website tegen inbraken(hackers).

Doen!

Bezocht je deze site om meer te weten over bloggen? Ga dan van start. Ik zou op voorhand wat teksten voorbereiden en ze dan via copy past in de tekst blokken kopiëren van de verschillende blogs. Hierna als voorbeeld deze post gepubliceerd door de 3 verschillende blogware. Blogware en Worldpress zijn beiden op mijn domein host geïnstalleerd. Zoals je ziet is dat goed mogelijk. Het verschil tussen de twee is dat je voor Wordpress slechts mijn domein als URL dient in te typen als http://www.ansali.be.(bij default wordt automatisch het bestand http://www.ansali.be/index.php geopend) terwijl je voor Blogger de volledige naam dient op te geven als URL http://www.ansali.be/blogger/blogger.html. Omdat de gratis periode voor het uitproberen van de blogware Typepad 15 dagen bedraagt, is het hierna opgegeven adres slechts tijdelijk. Omwille van het mogelijks tijdelijk karakter is de blog bij Typepad geplaatst op hun servers.http://ansali.typepad.com

Tenslotte Blogger is het enige blogware dat beschikbaar is in het Nederlands. Een niet te versmaden voordeel vind ik, voor nederlandstalige gebruikers. Gelieve echter daarbij nota te nemen dat de text editer van de andere blogware een nederlandstalige woordenboek bezitten en dus een nederlandstalige spellingscontrole bevatten.

Labels: , , , , ,